Cele projektu

Cel główny:

Zapewnienie klientom i klientkom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, którzy są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują i korzystają z pomocy społecznej, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.

Cele szczegółowe:

  • wzrost kompetencji społecznych;
  • podniesienie lub zdobycie nowych kwalifikacji;
  • zwiększenie motywacji do dalszego działania;
  • zwiększenie świadomości na temat możliwości poszukiwania i wykorzystania informacji o szkoleniach, kursach, ofertach pracy oraz poruszania się po rynku pracy;
  • wzrost aktywności społecznej.