Cele projektu

Cel główny:

Zapewnienie 823 osobom, klientom i klientkom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, którzy są w wieku aktywności zawodowej i korzystają z pomocy społecznej, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej do końca 2012r.

Cele szczegółowe: