Cele projektu

Cel główny:

Zapewnienie 766 osobom, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, którzy są w wieku aktywności zawodowej oraz korzystają z pomocy społecznej, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej.

Cele szczegółowe: