Projekt systemowy - "Człowiek inwestycją w społeczeństwo"

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Szanowni Państwo,

rok 2008 to kolejny przełom w pracy instytucji pomocy społecznej w naszym kraju. Projekty systemowe, które zaczynamy realizować po raz pierwszy w tym roku dają pracownikom naszej instytucji konkretny argument w pracy z klientami naszego Ośrodka, natomiast klientom realną szansę na zmianę swojej sytuacji rodzinnej i zawodowej. Stosowane narzędzia realizacji projektu takie jak kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej, indywidualny program usamodzielnienia wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych czy wsparcie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dają możliwość na zabezpieczenie rzeczywistych potrzeb.

Z doświadczeń zdobytych w minionym okresie programowania dostrzegamy niezaprzeczalny fakt pozytywnych zmian jakie wywarł Europejski Fundusz Społeczny na postawy klientów, którzy mieli okazję skorzystać z tego wsparcia. Charakteru tych zmian nigdy nie oddadzą żadne statystyki. Podczas realizacji projektu beneficjenci mieli okazję przekonać się, iż pomimo barier z jakimi muszą się mierzyć z dnia na dzień, mogą i potrafią wpłynąć na swoje życie.

Mamy nadzieję, że w obecnym okresie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, wykorzystując doświadczenie zdobyte przy realizacji projektów, będziemy mogli pomóc jeszcze efektywniej i zdecydowanie większej liczbie osób z różnych grup społecznych odpowiadając na ich potrzeby.

Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej"; Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"; Poddziałanie 7.1.2 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Antoni Rudnik
Dyrektor MOPR Lublin oraz Zespół Projektowy

stopka projektu Narodowa Strategia Spójności Europejski Fundusz Społeczny