Menu

Zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO, administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie jest Administratorem danych osobowych m.in. klientów Ośrodka, gości oraz osób zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie.

Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przy zachowaniu zasad przetwarzania określonych w art. 5 RODO, przy poszanowaniu praw osób, których dane dotyczą, z uwzględnieniem obowiązków nałożonych na Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z przyjętymi dokumentami wewnętrznymi regulującymi organizację ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, przetwarzane są dane wynikające z realizacji zadań statutowych na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2014r. o pomocy społecznej;
 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start";
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawy z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z 1.04.1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent;
 • Ustawy z dnia 4 marca 1994 o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
 • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych;
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 01.06.2010r. w sprawie podmiotów w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna;
 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 • Ustawy z dn. 17.12.1998 r. emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu dokumentowania, wzoru karty oraz terminu jej sporządzenia;
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowych zasobach archiwalnych i archiwach;
 • Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR w Lublinie - kandydaci do pracy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR w Lublinie - praktykanci

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR w Lublinie - stażyści

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR w Lublinie - PFRON

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w MOPR w Lublinie - realizacja ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych

RODO
Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie z siedzibą przy ul Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin. Na bieżąco będziemy Państwa informować o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ma ono zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

Tożsamość administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Dane kontaktowe administratora adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 081 466 53 00
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspoektor ochrony danych osobowych W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez:
 1. mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe, aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m. in.: przyznawania i wypłacania świadczeń socjalnych, organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów szczegółowych w zakresie pomocy w obszarze zabezpieczenia społecznego oraz w celu archiwalnym zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Dane konieczne do rozpatrzenia danej sprawy są zbierane i wykorzystywane przez Ośrodek dla prowadzonych postępowań mających na celu przyznanie świadczeń, o które Państwo się ubiegają.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie stanowi:
 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (tj. niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO ( tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ) oraz art. 9 ust 2 lit.b RODO (tj. tj. niezbędność do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państw członkowskich, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą);
 3. art. 6 ust. 1 lit. d RODO (tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej);
 4. art. 6 ust. 1 lit. e RODO (tj. niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi);
 5. art. 9 ust. 2 lit. c RODO (tj. niezbędność do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody);
 6. art. 9 ust. 2 lit. g RODO (tj. niezbędność ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, których dane dotyczą).
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) w ramach zapewnienia m.in. obsługi technicznej, informatycznej MOPR.
Podmioty przetwarzające mogą przetwarzać powierzone im dane jedynie na polecenie MOPR, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych we własnych celach.
Przekazywanie danych Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię).
Okres przechowywania danych Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Pani/Pana spraw i wniosków oraz ewentualnie po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wyrażonego w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy), a następnie zostaną usunięte lub przekazane do archiwum państwowego.
Przysługuje prawa W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii art. 15 RODO;
 2. prawo żądania sprostowania (poprawiania) nieprawidłowych danych osobowych art. 16 RODO;
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
 5. prawo do przenoszenia danych art. 20 RODO;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu art. 21 RODO.
Prawo wniesienia skarki do urzędu ochrony danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podanie danych Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy.
Zautomatyzowanie i profilowanie danych Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Piotr Załuski
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE.L. Nr 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn.zm.) - zwanego dalej „RODO”, informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie
(monitoring wizyjny)
Tożsamość administratora Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie reprezentowany przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.
Dane kontaktowe administratora adres: ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
telefon: 081 466 53 00, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Inspoektor ochrony danych osobowych W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować poprzez:
 1. mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. pisemnie na adres ul. Marii Koryznowej 2d, 20-137 Lublin
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłyby narazić Administratora na szkodę.
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze), art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. niezbędność przetwarzania danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), w szczególności w oparciu o:
 • art. 22 ustawy z dnia 22 czerwca 1974 - Kodeks pracy;
 • przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • art. 3 ust. 1 pkt. a) i b) oraz ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób mienia;
Monitoringiem wizyjnym objęte są:
 1. korytarz, sala obsługi oraz teren wokół budynku Wydziału świadczeń socjalnych (chodnik, parking) ul. Zemborzycka 88-92 Lublin;
 2. korytarz, kafejka internetowa, siłownia oraz teren wokół budynku Centrum Aktywności Środowiskowej (chodnik, parking) ul. A. Grygowej 4b Lublin.
Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) jednakże nie będą udostępniane innym odbiorcom danych.
Przekazywanie danych Pan/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein, Islandię i Wielką Brytanię).
Okres przechowywania danych Obraz pochodzący z monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 12 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku informacji, a następnie jest nadpisywany. Wskazany okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy wynikające z obowiązków ustawowych (m.in. realizacja postępowań dowodowych) lub w celu ochrony praw administratora lub osób trzecich, w tym w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony przed nimi.
Przysługuje prawa W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii art. 15 RODO;
 2. prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
 3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
Prawo wniesienia sprzeciwu Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu w przedmiocie przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Prawo wniesienia skarki do urzędu ochrony danych osobowych Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Podanie danych Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
Zautomatyzowanie i profilowanie danych Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Prawo dostępu do danych

Osoba, której dane dotyczą może żądać od Administratora uzyskania dostępu do tych danych oraz - jeśli zajdzie taka potrzeba - uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata, wynikająca np. z kosztów administracyjnych.

Prawo do sprostowanie danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do poprawiania danych które jej dotyczą, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne osoba może żądać od administratora ich sprostowania.

Prawo do usunięcia danych ("Prawo bycia zapomnianym")

Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do ich usunięcia danych w następujących sytuacjach z wyłączeniem sytuacji, które sprawiają, że osoby, których dane dotyczą nie mogą skorzystać z prawa do usunięcia tych danych osobowych:

 • brak podstawy prawnej do przetwarzania danych (np. cofnięcie zgody na ich wykorzystywanie),
 • zebrane dane nie są już potrzebne do celów, w których zostały one zgromadzone,
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
 • wniesienie sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

Proces usuwania powinien być przeprowadzony bez zbędnej zwłoki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość wniesienia o ograniczenie przetwarzania danych w następujących okolicznościach:

 • kiedy zgromadzone dane są nieprawidłowe - ograniczenie ich przetwarzania następuje do momentu, kiedy zostaną one poprawione,
 • w momencie, kiedy nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych,
 • kiedy nie są one potrzebne administratorowi danych osobowych, jednak potrzebuje ich osoba, do której one należą,
 • w przypadku kiedy osoba, której dane dotyczą zgłosiła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 • ograniczenie obowiązuje do momentu ustalenia, czy sprzeciw ten jest podstawny.

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do przenoszenia swoich danych pomiędzy różnymi podmiotami (administratorami). Jeśli prośba taka zostanie wystosowana, Administrator ma obowiązek przekazać osobie komplet zgromadzonych danych na jej temat w formie, która będzie możliwa do odczytania. Osoba, której dane dotyczą może później bez przeszkód przekazać te informacje innemu administratorowi.

Prawo do sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Osoba, której dane dotyczą ma prawo nie zgodzić się na to, aby jej dane były wykorzystywane do celów „podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu”– np. profilowania, które powodują skutek prawny dla osoby. Administrator w takim przypadku nie ma prawa do przetwarzania danych, pod warunkiem, że nie będą istniały inne ważne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy to przeprowadzenie profilowania jest wymagane w celu prawidłowego zawarcia bądź wykonania umowy – wówczas osoba, której dane dotyczą nie ma prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Ograniczenie praw osób, których dane są przetwarzane

Prawa osób, których dane dotyczą mogą być ograniczone w szczególnych przypadkach:

 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego lub publicznego,
 • zapobieganie przestępczości,
 • konieczność zapewnienia niezależności sądów.

Akty prawne

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat