Menu

 

Aktywny Samorząd 2024 r.

Dofinansowanie ze środków PFRON kosztów prowadzenia zajęć klubowych w WTZ

Miasto Lublin przystąpiło do realizacji programów "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!" - "Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla absolwenta"

 


 

pomoc niepełnosprawnym mieszkańcom Lublina

kryterium dochodowe

 

dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osoby niepełnosprawnej

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się

zasady dofinansowania likwidacji barier architektonicznych dla osób, których rodzaj niepełnosprawności ogranicza funkcjonowanie ze względu na występujące trudności w poruszaniu się w 2024r.

zasady dofinansowania likwidacji barier technicznych dla osób niepełnosprawnym w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym w 2024r.

zasady dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób niepełnosprawnych w celu sprawniejszego ich funkcjonowania w życiu codziennym poprzez zapewnienie porozumiewania się i/lub przekazywania informacji między ludźmi w 2024r.

turnusy rehabilitacyjne

zasady dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych w 2024r.

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

zasady dofinansowania dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ubiegających się o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 

 


 

Bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego

Fundacja ECOTEXTIL uruchomiła bezpłatną, internetową wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Środki te mają umożliwić m.in. zakup i montaż wind, a także budowę szybu windowego, bezpiecznych dojść do windy lub do budynku mieszkalnego

 

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat