Menu

ETAP I - INFORMACYJNY
ETAP II
 • Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej składają w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie (adres: 20-060 Lublin, ul. Poniatowskiego 4) formularz zgłoszeniowy zawierający prośbę (z uzasadnieniem) o rozpoczęcie procedury kwalifikacji na rodzinę zastępczą.
 • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem zatrudnionym w Dziale ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej celem przeprowadzenia badań psychologicznych oraz sporządzenia opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 • Pracownik socjalny odwiedza kandydatów w miejscu ich zamieszkania w celu sprawdzenia, czy są w stanie zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Pracownik socjalny dołącza do sporządzonego kwestionariusza wywiadu w miejscu zamieszkania kandydatów stosowne oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez nich warunków zawartych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej analizuje zgromadzoną dokumentację kandydatów, sporządza opinię stwierdzającą, czy spełniają oni ustawowe warunki do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W przypadku spełniania przez kandydatów warunków zawartych w ww. ustawie, Dyrektor MOPR w Lublinie wydaje wstępną akceptację jako kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
ETAP III
 • Osoby posiadające wstępną akceptację odbywają szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, prowadzone na podstawie Programu PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza w wymiarze 55 godzin szkoleniowych i konsultacji indywidualnych oraz 10 godzin praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej. Szkolenie odbywa się w grupie liczącej około 12-16 osób. Kandydaci otrzymują pisemną informację o terminie rozpoczęcia szkolenia, po zakwalifikowaniu do grupy odpowiedniej liczby kandydatów.
 • Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zobowiązani się do odbycia dodatkowo szkolenia w wymiarze 20 godzin dydaktycznych.
 • W przypadku kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego poza w/w szkoleniami odbywają szkolenie, które obejmuje dodatkowo zagadnienia dotyczące adaptacji psychospołecznej do nowej sytuacji, a także sposobu przygotowania dziecka i rodziny zastępczej do krótkiego pobytu dziecka w tej rodzinie. Liczba godzin szkolenia, przeznaczona na dodatkowy zakres programowy wynosi 10 godzin dydaktycznych.
ETAP IV
 • Po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkolenia, kandydat może złożyć w siedzibie Działu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej wniosek z prośbą o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Kandydaci są zapraszani na spotkanie z psychologiem i pedagogiem zatrudnionym w w/w Dziale celem przeprowadzenia badań oraz sporządzenia opinii pedagogiczno-psychologicznych.
 • Komisja ds. kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na podstawie zgromadzonych dokumentów, w szczególności opinii pedagogiczno-psychologicznej oraz świadectwa ukończenia szkolenia wnosi o wydanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Zaświadczenie kwalifikacyjne jest ważne przez 2 lata od dnia jego wydania
PRZYJĘCIA DZIECKA
 • Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przygotowuje rodzinę na przyjęcie dziecka przez:
  • udzielenie szczegółowych informacji o dziecku i jego aktualnej sytuacji rodzinnej,
  • przekazanie dokumentacji dziecka zgodnie z art. 47 ust. 1-2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 • Przed umieszczeniem dziecka w rodzinie zastępczej Organizator uaktualnia dane dotyczące kandydata.
 • Organizator umożliwia kandydatom zapoznanie z dzieckiem (oraz jego dotychczasowymi opiekunami jeśli jest taka możliwość).
 • Kandydaci składają wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej wraz z wymaganą dokumentacją w Sądzie.
 • Rodzinę zastępczą ustanawia Sąd.
 • Kandydaci na każdym etapie postępowania sądowego oraz po ustanowieniu ich rodziną zastępczą mogą korzystać ze wsparcia Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Dział ds. rodzinnej pieczy zastępczej i asysty rodzinnej

ul. Poniatowskiego 4, 20-060 Lublin
tel. 81 466 55 98, 81 466 55 99
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

Dokumenty do pobrania
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat