Menu

Wprowadzony od dnia 1 listopada 2005r. nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych oraz korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne stanowią pierwszy etap w reintegracji społeczno-zawodowej beneficjentów pomocy społecznej.

Zasady organizacji prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:

 1. Jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach wsparcia, ośrodkach interwencji kryzysowej, powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej.
 2. Organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 3. Organizacjach pozarządowych realizujących zadania z pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych.
 4. Instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej, nie działających w celu maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej.
Prace społecznie użyteczne skierowane są do:
 • osób bezrobotnych, bez prawa do zasiłku, zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie (zarówno świadczeń pieniężnych, jak i niepieniężnych).
 • osób uczestniczących w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Realizacja zadania:

W ramach prac społecznie użytecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie realizuje następujące zadania:

 1. Rekrutacja oraz kierowanie osób do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie, celem otrzymania skierowania do wykonywania prac społecznie użytecznych.
 2. Naliczanie i wypłata należnych świadczeń z tytułu wykonywania niniejszych prac.
 3. Współpraca z instytucjami i organizacjami, w których realizowane są prace społecznie użyteczne.
 4. Współpraca z Miejskim Urzędem Pracy w Lublinie.
Uprawnienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych:
 1. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.
 2. Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości ustalonej przez gminę. Aktualna wartość świadczenia za 1 godzinę prac społecznie użytecznych wykonywanych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 31 maja 2024 r. wynosi 10,90 zł
 3. Świadczenie za wykonywanie prac społecznie użytecznych nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, w tym także za okres nieobecności udokumentowanej. Wypłata świadczenia dotyczy jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.
 4. Świadczenie pieniężne osobom wykonującym prace społecznie użyteczne wypłacane jest na wskazany numer rachunku bankowego w terminie do dnia 10 każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były prace społecznie użyteczne.
 5. Harmonogram wykonywania prac społecznie użytecznych uzgadniany jest indywidualnie z poszczególnymi pracodawcami.
 6. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447).
Sposób i miejsce składania dokumentów:
 • za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (/MOPR Lublin/SkrytkaESP),
 • za pośrednictwem poczty (na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d, 20 – 137 Lublin),
 • osobiście (pokój 101 - Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2d).

Wypełnione wnioski w sprawie zapotrzebowania na osoby wykonujące prace społecznie użyteczne na rok 2023 należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w terminie do dnia 30 listopada 2022r.

Kontakt z osobą koordynującą prace społecznie użyteczne z ramienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie:

Dział ds. pomocy środowiskowej
tel. 81 466 53 30, fax. 466 53 01
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzory dokumentów:

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat