Menu

Komunikat dla mieszkańców Lublina, którzy wspierają obywateli Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia, uprzejmie informujemy:

że art. 12 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej oraz Niektórych innych ustaw (Dz.U 2023, poz. 1088) zmieniono art. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a tym samym wydłużono okres legalnego pobytu obywateli Ukrainy do dnia 4 marca 2024 r.

Zmiany w przepisach dotyczące osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą dotychczas obowiązujących przepisów osoby i podmioty, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, nieposiadającym numeru PESEL, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

UWAGA

Wniosek należy złożyć w terminie do 15 lipca 2022 r., tj. w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie nowelizacji z dnia 8 czerwca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1383)

Informujemy również, że począwszy od dnia 1 lipca 2022 r. wniosek o świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony po wskazanym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o świadczenie pieniężne, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy obejmujący okres, w którym zapewniano zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy do dnia 30 czerwca 2022 r., składa się w terminie do dnia 31 lipca 2022 r.

Świadczenie pieniężne z tego tytułu może być przyznane nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Osoby składające wniosek winny dysponować następującymi danymi obywateli Ukrainy, którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie tj. imiona, nazwiska i numery PESEL. Przyznanie i wypłata świadczenia może być uzależnione od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, która może obejmować oględziny miejsca zakwaterowania. W celu uzyskania świadczenia za kolejny okres, należy złożyć ponownie wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • BIuro Obsługi Mieszkańców
  ul. Wieniawska 14
  ul. Filaretów 44
  ul. Szaserów 13-15
  ul. F. Kleeberga 12a
  ul. Wolska 11
 • Centrum Obsługi Obywateli Ukrainy
  przy Wydziale świadczeń socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
  ul. Zemborzycka 88-92 Lublin

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmowane od dnia 16 marca 2022 r. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Podstawa prawna:

 • Art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022 poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930 ze zm.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

wniosek

załącznik do wniosku

klauzula Informacyjna dotyczące przetwarzania danych osobowych

dodatkowe oświadczenie

oświadczenie o przedłużenie okresu wypłaty świadczenia

 
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat