Menu

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska mieszkańcy składający wnioski o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" winni posiadać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Tego rodzaju zaświadczenia wydawane są przez Wydział Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanych mieszkańców pisemnego żądania wydania zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ministra Klimatu.

Pisemne żądanie wydania zaświadczenia należy przesłać na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie
Wydział Świadczeń Socjalnych
ul. Zemborzycka 88-92
20-445 Lublin

Wystawione zaświadczenia zostaną odesłane, na wskazany w żądaniu adres, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką poleconą.

Procedurę wydawania zaświadczeń regulują przepisy znowelizowanej ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat