Menu

Kto może skorzystać z pomocy społecznej - środowiskowa i instytucjonalna

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej:

 • trudna sytuacja życiowa
 • trudna sytuacja finansowa

przy czym oba warunki muszą być spełnione jednocześnie

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa
 • sieroctwa
 • bezdomności
 • bezrobocia
 • niepełnosprawności
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby
 • przemocy w rodzinie
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizmu lub narkomanii
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

Miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej /tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art.8 ust. 1/. Obecnie obowiązujące od 1 stycznia 2022r. kwoty wynoszą odpowiednio:

 • osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł
 • osoba w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł
 • rodzina, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

Uprawnienia do pomocy materialnej zależne są od wysokości dochodu w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 (patrz: powody przyznania pomocy) lub innych okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy społecznej.

Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Społecznych.

Komu nie przesługuje pomoc
 • osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej
 • osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela sie świadczeń.

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (776 zł);
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (600 zł).

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie;
 • w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania lub zasiłku dla opiekuna, zasiłek stały nie przysługuje.

Osobę przebywającą w domu pomocy społecznej lub ubiegającą się o przyjęcie do niego uznaje się za osobę samotnie gospodarującą, jeżeli przed przyjęciem do domu pomocy społecznej lub rozpoczęciem oczekiwania na miejsce w takim domu była uprawniona do zasiłku stałego.

Przy ustalaniu uprawnienia oraz wysokości zasiłku stałego do dochodu nie wlicza się kwoty zasiłku okresowego.

Przyznany może być osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniężne nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych w szczególności ze względu na:

 • długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek zdrowia, zabiegów medyczno - rehabilitacyjnych
 • niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania

O uzyskanie zasiłku okresowego można również starać się z powodu:

 • braku możliwości zatrudnienia,
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego (np.: oczekiwanie na wypłatę lub przyznanie renty z ZUS)

Starając się o zasiłek z tego powodu powinieneś przedstawić przede wszystkim:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/ niezdolności do pracy lub stosowne zaświadczenie lekarskie określające niepełnosprawność, a także dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia

Przyznawanie zasiłku okresowego z powodu braku możliwości zatrudnienia zobowiązuje Cię do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy.

Jeżeli ubiegasz się o świadczenie z pomocy społecznej z powodu bezrobocia powinieneś podjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z Twoimi kwalifikacjami. Jednym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne.

Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu Twojego i Twojej rodziny: wypłacany jest do wysokości różnicy pomiędzy kryterium dochodowym ustalonym dla Twojej rodziny zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, a faktycznie posiadanym dochodem. Zasiłek okresowy w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być wyższy niż 600 zł i niższy niż 20 zł.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między:

 • kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodami tej osoby
 • kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby czy rodziny. Określa go ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
W przypadku przedłużenia okresu wypłacania zasiłku, do dochodu, który stanowi podstawę do określenia wysokości przyznanego zasiłku, nie wlicza się świadczenia wypłacanego w okresie poprzedzającym jego ponowne przyznanie.

Zasiłek ten można otrzymać na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, np. na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opały, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów leczenia, bądź też w przypadku straty jaką poniosła osoba lub rodzina w wyniku zdarzenia losowego.

Zasiłek celowy może być przyznany osobom bezdomnym i osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe - patrz: kto może skorzystać z pomocy może być przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi. Jednak wysokość nie może przekroczyć odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Pomoc w podobnej sytuacji może być przyznana w formie zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

cena (brutto/godzina) rodzaj usługi
36,00 zł usługi opiekuńcze
38,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze
42,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zakres oraz wymiar usług opiekuńczych ustalane są w drodze wywiadu środowiskowego, zaś odpłatność uzależniona między innymi od wysokości dochodu osoby/rodziny

W okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

cena (brutto/godzina) rodzaj usługi
37,00 zł usługi opiekuńcze
39,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze
43,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zakres oraz wymiar usług opiekuńczych ustalane są w drodze wywiadu środowiskowego, zaś odpłatność uzależniona między innymi od wysokości dochodu osoby/rodziny

Wykaz podmiotów, które realizują świadczenie usług opiekuńczych

Zadanie Nr 1 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
Część nr 1 - Obszar Filii Nr 3 i 4 Polski Czerwony Krzyż Lubelski Odział Okręgowy
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin
Część nr 2 - Obszar Filii Nr 1, 2 i 5 Polski Czerwony Krzyż Lubelski Odział Okręgowy
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

 

Zadanie Nr 2 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Polski Czerwony Krzyż Lubelski Odział Okręgowy
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

 

 

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

cena (brutto/godzina) rodzaj usługi
30,00 zł usługi opiekuńcze
32,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze
36,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zakres oraz wymiar usług opiekuńczych ustalane są w drodze wywiadu środowiskowego, zaś odpłatność uzależniona między innymi od wysokości dochodu osoby/rodziny

W okresie od 1 lipca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

cena (brutto/godzina) rodzaj usługi
31,00 zł usługi opiekuńcze
33,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze
37,00 zł specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zakres oraz wymiar usług opiekuńczych ustalane są w drodze wywiadu środowiskowego, zaś odpłatność uzależniona między innymi od wysokości dochodu osoby/rodziny

Wykaz podmiotów, które realizują świadczenie usług opiekuńczych

Zadanie Nr 1 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
Część nr I - Obszar Filii Nr 3 i 4 Polski Komitet Pomocy Społecznej. Zarząd Okręgowy w Lublinie
ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin
Część nr II - Obszar Filii Nr 1, 2 i 5 Polski Czerwony Krzyż Lubelski Odział Okręgowy
ul. Puchacza 6, 20-323 Lublin

 

Zadanie Nr 2 - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi:
Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego
ul. Gospodarcza 32, 20-213 Lublin

 

Информация для иностранцев

Zasady przyznawania pomocy cudzoziemcom reguluje rozdział V, czyli art. 91-95 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą (Dz.U. z 2009r., Nr 45, poz. 366).

W oparciu o w/w podstawy prawne cudzoziemiec po otrzymaniu decyzji w sprawie nadania statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełnijącej może skorzystać z pomocy mającej na celu wspieranie procesu integracji. Pomoc udzielana jest w ramach realizacji indywidualnego programu integracyjnego.

Pomocy integracyjnej udziela się na wniosek cudzoziemca złożony w terminie 60 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony uzupełniającej.
Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Wniosek powinien zawierać:

 1. pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;
 2. pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na terenie innego województwa;
 3. pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu integracji.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

 1. decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
 2. dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;
 3. karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:

 1. decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej;
 2. karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

Pomocy udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy w zależności od uzasadnionych, indywidualnych potrzeb cudzoziemca, ustalonych na podstawie wywiadu środowiskowego i zawartych w indywidualnym programie integracyjnym.

Formy pomocy:

 • świadczenia pieniężne na utrzymanie (w szczególności przeznaczone na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz opłat mieszkaniowych) i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego w wysokości od 531,00 do 1260,00 zł miesięcznie na osobę. Wysokośc świadczeń pieniężnych zależy od liczby osób w rodzinie, okresu trwania programu integracyjnego, indywidualnej sytuacji cudzoziemca.
 • opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ;
 • poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne;
 • udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi;
 • inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

Chcesz uzyskać wskazówki, poradę czy wsparcie zawsze możesz liczyć na pracownika socjalnego, który prowadzi Twoją sprawę. Od pracownika możesz oczekiwać pomocy w rozwiązaniu osobistych problemów lub problemów rodziny. Pracownik socjalny może udzielić Ci również pomocy w załatwieniu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych.

Ośrodek, oferuje także pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego i pedagogicznego, które jest świadczone osobom i rodzinom mającym trudności lub wykazującym potrzebę potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych bez względu na posiadane dochody.

Pomoc taką możesz otrzymać w poniższych Punktach Konsultacyjnych i Specjalistycznej Poradni dla Rodzin:

Centrum Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat