Menu

flagagodlo


Program "Posiłek w szkole i w domu" 2023

Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 marca 2023 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Lublin o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Wysokość dotacji celowej w 2023 r. na dofinansowanie zadania ustalono na kwotę 3 228 00,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, w ramach modułów 1 i 2.

  • Dofinansowanie 3 228 000,00 zł
  • Całkowita wartość 4 035 000,00 zł.
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat