Menu


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Opieka Wytchnieniowa


DOFINANSOWANIE
4 034 304,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
4 094 304,00 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje o naborze wniosków do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022,
który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego
w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.


Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Ważne: Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym i sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z w/w orzeczeniem.


Termin realizacji Programu upływa z dniem 31.12.2022 r.

Miasto Lublin w 2022 r. będzie realizowało Program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz całodobowego w:
a) ośrodku wsparcia – w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, tj. w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia "Kalina" w Lublinie oraz w Ośrodku Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych "Benjamin" w Lublinie.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1876 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą uwzględnione potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która:

  • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności lub,
  • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub
  • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego lub internatu.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022 zakłada limit:

  • 240 godzin w ramach pobytu dziennego,
  • 14 dni w ramach pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie wypełnionej "Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2022", której wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

  1. aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka), o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osoby dorosłej);
  2. klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022;
  3. klauzulę informacyjną RODO w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022;
  4. "Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM", którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka

Karta pomiaru nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę oraz spełniające podstawowe kryteria określone w Programie będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej jest poprzedzone przeprowadzonym wywiadem środowiskowym.

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. M. Koryznowej 2D, 20-137 Lublin lub pobrać w formie plików (na dole strony - Pliki do pobrania).

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie MOPR w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest okresie od dnia 27 kwietnia 2022 r. do 15 listopada 2022 r. lub do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

warningUwaga. Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo.

Pliki do pobrania:
Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat