Menu

flagagodlo

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

FUNDUSZU PRACY

Rządowy program wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r."

 
środki Funduszu Pracy: 152 602,73 zł
środki własne powiatu: 45 808, 32 zł
całkowita wartość: 198 411, 05 zł

 

Informujemy, że Miasto Lublin otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na realizację Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”, wprowadzonego Uchwałą Nr 219 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie dofinansowania kosztów realizacji zadania własnego Gminy w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny (Monitor Polski z dnia 22 listopada 2023 r. poz. 1275).

Celem Programu jest wsparcie gminy w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny. Program jest adresowany do gmin, które realizują zadania z zakresu wspierania rodzin, dotyczące wsparcia usługą asystenta rodziny.

Wsparcie udzielane ze środków Funduszu Pracy realizowane jest w formie dofinansowania do zatrudnienia asystentów rodziny w okresie od 22 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. poprzez:

  • dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny przez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 2000 brutto na każdego zatrudnionego asystenta rodziny w formie jednorazowej,
  • ­koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80%, poniesione za okres: listopad i grudzień 2023 r.

Dnia 22.12.2023 r. zawarta została umowa w sprawie dofinansowania zadania własnego Gminy realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

 

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat