Menu


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023


DOFINANSOWANIE
1 520 493,60 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
1 580 493,60 zł


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie informuje o naborze do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Ważne: Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z w/w orzeczeniem.

Termin realizacji Programu upływa z dniem 31.12.2023 r.

Miasto Lublin w 2023 r. będzie realizowało Program w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz całodobowego w ośrodku wsparcia - w przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, tj. w Środowiskowym Ośrodku Wsparcia "Kalina" w Lublinie oraz w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością "Benjamin" w Lublinie.

W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowanie z innych źródeł.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będą uwzględnione potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego lub internatu.

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 zakłada limit:

  • 240 godzin w ramach pobytu dziennego (w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej),
  • 14 dni w ramach pobytu całodobowego.

Usługi opieki wytchnieniowej przyznawane będą na podstawie wypełnionej "Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa - edycja 2023", której wzór stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Do Karty zgłoszeniowej należy dołączyć:

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka), o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osoby dorosłej);
  • "Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM", którą uzupełnia lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuta lub pielęgniarka;
  • obowiązek informacyjny dla osób zgłaszających się do uczestnictwa w Programie "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023;
  • klauzulę informacyjną RODO w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023 Ministra Rodziny i Polityki Społecznej;
  • oświadczenie o korzystaniu ze wsparcia.

Karta pomiaru nie jest dokumentem obowiązkowym, jednakże w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę oraz spełniające podstawowe kryteria określone w Programie będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

Przyznanie usługi opieki wytchnieniowej jest poprzedzone przeprowadzeniem wywiadem środowiskowym.

Wzory ww. formularzy można otrzymać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, ul. Marii Koryznowej 2D, 20-137 Lublin lub pobrać w formie pliku ze strony Ośrodka (na dole strony - Pliki do pobrania)

Wypełnioną Kartę wraz z załącznikami należy składać w siedzibie MOPR w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30. Nabór zgłoszeń prowadzony jest okresie od dnia 24 kwietnia 2023 r. do 15 listopada 2023 r. lub do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Uwaga: Jeżeli całodobowy pobyt osoby niepełnosprawnej wyniesie więcej niż 5 dni w tygodniu, to członkowie rodziny lub opiekunowie pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna z tytułu sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą niepełnosprawną mogą utracić do niego prawo.


Pliki do pobrania:

Edytuj
Na skróty
Dane kontaktowe
MOPR w Lublinie
Sprawdź gdzie się udać
w swojej sprawie
Świadczenia rodzinne
i opiekuńcze
Prace społecznie
użyteczne
Sprawdź
terminy autowypłat